Spoločnosť SERIO s.r.o. už 10 rokov aktívne spolupracuje s výrobcami tepla, správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v oblasti celého Slovenska.

V rámci svojej obchodnej činnosti sa zaoberáme dodávkou, montážou a servisom:

 • pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov SONTEX, ZENNER
 • bytových, domových a priemyselných vodomerov Wasser-Geräte, ZENNER
 • kompaktných meračov tepla SONTEX, DIEHL, ZENNER
 • kombinovaných meračov tepla SONTEX, DIEHL
 • oceľových guľových kohútov a trojexcentrických klapiek BROEN
 • predizolovaných potrubných systémov BRUGG

V súčasnej dobe sa na odčítanie spotrieb z meračov tepla, vody a elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej „EPRVN“) v bytových domoch používajú rôzne spôsoby. Najstarším je vizuálne odčítavanie údajov. Toto riešenie je vzhľadom na aktuálne prijatú legislatívu nevhodné. Vo väčšine prípadov bolo nahradené pochôdzkovým spôsobom (walk-by). Tieto spôsoby sú vhodné na účely ročnej fakturácie, prípadne kontrolné odčítavanie údajov. Riešením pre kvartálne, prípadne mesačné odpočty sú rádiové centrály ktoré automaticky zberajú údaje z meradiel posielajú ich ďalej. Obmedzením tohto riešenia je zber dát z malého množstva rôznych meradiel.

Pre uspokojenie potrieb štandardizácie a umožnenie zberu dát z najrôznejších snímačov sa do popredia dostáva technológia LoRa. Ide o bezdrôtový protokol určený na prenos dát pre IoT zariadenia na veľkú vzdialenosť a za použitia malého množstva energie. LoRa využíva bezlicenčné subgigahertzové vysokofrekvenčné pásma ako 433 MHz, 868 MHz (Európa), 915 MHz (Austrália a Severná Amerika) a 923 MHz (Ázia). LoRa potrebuje málo energie, má veľký dosah, ale jej prenosová rýchlosť je nízka od 250 bps – 50 kbps. Obmedzenie žiarenia je 25 mW (napr. WiFi, 2.4 GHz: 100 mW).

Medzi výhody LoRa technológie patrí aj možnosť budovania privátnych a verejných sietí, bezpečnosť a dostupnosť v budovách ako aj obojsmerná komunikácia.

Príklady použitia LoRa zariadení:

 • zber dát z meradiel – voda, teplo, energie (elektrina, plyn)
 • smart budovy – monitorovanie vnútorného prostredia budov
 • smart poľnohospodárstvo – vlhkosť pôdy, teploty
 • smart odpadové hospodárstvo – monitorovanie zaplnenie kontajnerov
 • monitorovanie parkovacích miest

V praxi sa stretávame s dvomi skratkami LoRa a LoRaWAN

LoRa je fyzická vrstva, na ktorej prebieha komunikácia, LoRaWAN je sada protokolov, ktoré zabezpečujú, aby fungovala komunikácia.

Bezpečnosť LoRa siete zabezpečuje

 • integrita dát = check sum
 • autenticita – jednoznačná identifikácia zariadenia
 • dôvernosť – šifrovaním dát na viacerých úrovniach, 2x šifrovanie AES128 32bit

LoRaWAN sieť sa skladá z koncových bodov (end nodes), zberníc (concentrator/dateway), sieťových serverov (network server) a aplikačných serverov (application server).

Koncové body – snímače s technológiou LoRa, komunikujú so zbernicami technológiou LoRaWAN.

Zbernice – privátne alebo verejné, zberajú dáta a cez internet (káblové alebo bezdrôtové pripojenie) ich odosielajú na sieťové servery.

K sieťovým serverom patrí technológia zberajúca dáta a odosielajúca ich na patričné aplikačné servery a tzv. join servery, to sú zariadenia, ktoré vedia zariadenia autentifikovať.

Sieťové servery majú na starosť:

 • OTAA aktiváciu
 • odstránenie duplikátov správ
 • odosielanie dát na patričný aplikačný server
 • adaptívnu kontrolu prenosu dát
 • potvrdzovanie prijatia správ

Join server má na starosť:

 • bezpečné ukladanie prihlasovacích kľúčov
 • generovanie session kľúčov

Aplikačné servery vyhodnocujú dáta zo sieťových serverov.

Pokrytie sieťou LoRaWAN

Sieť LoRaWAN v rámci Slovenska budujú v jednotlivých mestách a oblastiach dodávatelia internetu postupne a podľa požiadaviek záujemcov o riešenia IoT. Väčšina väčších miest je už pokrytá. Počet pripojených zariadení do LoRaWAN siete rastie exponenciálnym tempom a podľa potreby nových klientov, part­nerov alebo projektov, je možné v krátkom čase vybudovať nové uzly siete.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Caltos E

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov s bezdrôtovým rozhraním LoRa.

EPRVN caltos E s integrovaným rádiovým rozhraním sa používa k zaznamenávaniu pomerového odovzdávania tepla z vykurovacích telies. Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov caltos E plne vyhovuje vysokým nárokom bytového hospodárstva a stále sa zvyšujúcim požiadavkám na pohodlie zo strany majiteľov bytov a nájomníkov, a to vďaka svojím všestranným možnostiam využitia a komfortnej technológii pre záznam a prenos dát (LoRa).

Sontex 868 LoRa

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 868 je doplnením modelového radu EPRVN spoločnosti Sontex o EPRVN umožňujúci komunikáciu prostredníctvom siete LoRa. Posledná generácia poskytuje väčšie možnosti parametrizácie prístroja, významne zjednodušuje inštaláciu, spustenie a monitorovanie dát spotreby.

EPRVN Sontex 868 spĺňa svojimi univerzálnymi možnosťami použitia a spoľahlivým, proti manipulácii chráneným, zberom údajov o spotrebe požiadavky všetkých užívateľov bytov.

Vďaka dvojsnímačovému princípu registruje EPRVN Sontex 868 spoľahlivo a precízne, dokonca aj pri nízkoteplotných vykurovacích zariadeniach, aj najmenšie zmeny medzi teplotou vykurovacieho telesa a priestorovou teplotou. Prístroj rozpozná rozdiel medzi teplom z vykurovania a z cudzích zdrojov, čím je načítavanie indikovaných údajov o spotrebe hlavne počas letného obdobia vylúčené.

EPRVN Sontex 868 je možné jednoducho a rýchlo montovať aj pri výmene na navarovacie skrutky po doterajších, na trhu bežne dostupných, typoch rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Doterajšie rozdeľovače vykurovacích nákladov sa tým môžu bez ďalších nákladov jednoducho a rýchlo nahradiť. S prídavnými plastovými krytkami je možné neviditeľne a elegantne zakryť stopy na vykurovacích telesách po odparovacích (rozmerovo väčších) rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.

Vodomery

Bytový vodomer ZENNER Minomess® je jednovtokový, suchobežný vodomer s 360° otočným číselníkom, ktorý sa skvele hodí ako na prvotnú inštaláciu, tak aj na výmenu jestvujúcich vodomerov po uplynutí platnosti metrologického overenia.

Je k dispozícii v rôznych stavebných dĺžkach 80, 110, 130 mm a menovitých svetlostiach, takže ponúka riešenie pre všetky bežné inštalačné situácie. Možno ho použiť na horizontálnu i vertikálnu montáž. Vodomer Minomess® je z výroby dodávaný s bezdrôtovým rádiovým modulom LoRaWAN a možno ho integrovať do odpočtových systémov LoRaWAN.

Superaqua 1

Jednovtokový elektronický suchobežný bytový vodomer na studenú alebo teplú vodu s trvalým prietokom Qn = 1,5 m3/h alebo Qn = 2,5 m3/h, ktorý môže byť voliteľne vybavený v prípade požiadavky rádiovou komunikáciou Sontex Supercom, Wireless M-Bus OMS alebo LoRaWAN.

DN 15 – DN 20

Viacvtokový kapsľový elektronický suchobežný vodomer na studenú alebo teplú vodu s trvalým prietokom Qn = 1,5 m3/h, ktorý môže byť voliteľne vybavený v prípade požiadavky rádiovou komunikáciou Sontex Supercom, Wireless M-Bus OMS alebo LoRaWAN. Kompatibilný je s vodomernými telesami ISTA, Elster, Allmass, Techem, Metrona/Brunata, Deltamess, Metrona, SPXúSpanner Pollux, Wehrle, Wasser-Geräte a Minol.

Kompaktné merače tepla a chladu

Supercal 5

Supercal 5 I je ďalšou generáciou kalorimertických počítadiel od švajčiarskej spoločnosti Sontex a je nástupcom známeho Supercal 531. Táto nová séria sa vyznačuje najmodernejšími multifunkčnými technológiami. Je založená na užívateľsky optimálnejšej modulárnej koncepcii. Spĺňa v plnom rozsahu špecifické požiadavky zákazníka, ako je zjednodušená systémová integrácia, tarify a funkcie zapisovača údajov, univerzálny prenos dát a pripojenie k riadiacim systémom. Pretože pri vývoji a pri konečnom návrhu kalorimetrického počítadla Supercal 5 I bol vo veľkej miere kladený dôraz na vysokú mieru flexibility a zároveň na budúce štandardy, je ideálny ako merač tepla alebo chladu, ale aj ako kombinovaný merač tepla a chladu. Jeho objemový impulzný vstup umožňuje jeho kompatibilitu s mechanickými, magneticko-indukčnými, ultrazvukovými i fluidíkovými prietokomermi. Prídavné impulzné vstupy umožňujú pripojenie vodomerov na teplú alebo studenú vodu, plynomerov, meračov oleja a elektromerov. Vďaka svojim rozsiahlym možnostiam pre dátovú komunikáciu ako aj jeho flexibilitu pri získavaní a zaznamenávaní dynamických systémových dát, je Supercal 5 I vhodný tiež na použitie v sieťach diaľkového vykurovania a priemyselných zariadeniach.

Supercal 739

Nový kompaktný merač tepla Supercal 739 je nasledovníkom veľmi úspešného modelu Supercal 539. Firma Sontex nielen celkovo vylepšila nový Supercal 739 ale tiež pridala veľa nových funkcii a rôznych verzií. Excelentný pomer ceny a výkonu tak bol znova vylepšený. Supercal 739 je kompaktným meračom tepla slúžiacim nielen na meranie tepla ale aj chladu. Je možné ho použiť na široké spektrum aplikácii v domácej automatizácii a môže byť jednoducho integrovaný do systémov riadenia budov alebo Smart Metering prostredí vďaka viacerým možnostiam odpočtu. Dva dodatočné nezávislé impulzné vstupy môžu slúžiť na napojenie a odčítavanie meradiel studenej a teplej vody. Tak je možné prostredníctvom Supercalu 739 skompletovať systém.

Supercal 739 je dostupný s jednovtokovým alebo viacvtokovým kapsľovým prietokomerom DN15 a DN20 pre menovité prietoky Qn = 0,6 ; 1,5 a 2,5 m3/h.

DIEHL SHARKY 775 – ultrazvukový kompaktný merač tepla

Statický kompaktný ultrazvukový merač množstva tepla. Snímanie všetkých údajov relevantných z hľadiska fakturácie v oblasti vykurovania a chladenia s najvyššou presnosťou merania.

Hlavné charakteristiky

 • Schválenie podľa MID
 • Celkový dynamický rozsah ≥1:1500
 • Lítiová batéria (12 rokov, voliteľne 20 rokov) alebo sieťový napájací zdroj 230V ~, resp. 24V ~
 • Patentovaný princíp voľného prúdu
 • Jednoduchý servis vďaka vylepšenej konštrukcii meradla
 • Použitie ako merač tepla pri vykurovaní a chladení alebo súčasne ako merač tepla a chladu pri klimatizácii
 • Teplotný rozsah 5 – 130 °C/150 °C
 • Teplotná preťažiteľnosť do 150 °C
 • Bezvírivý prietok okolo reflektorov
 • Nová vylepšená konštrukcia – nižšia tlaková strata
 • Robustný reflektor z nerezovej ocele
 • Možnosť dodania pre menovité prietoky Qn 0,6/1,5/2,5/3,5/6,0/10,0/15,0/25/40/60/100 m3/h
 • Všetky dimenzie sú dostupné aj pre PN 25
 • Presnosť merania spĺňa požiadavky triedy 2 a 3 podľa normy EN1434
 • Ukľudňujúce dĺžky pred a za meradlom nie sú potrebné (štandardná inštalácia)
 • Odolný voči magnetitu v médiu

Ing. Martin Filičko, SERIO s.r.o., Nad Medzou B-16, 052 01 Spišská Nová Ves, e-mail: obchod@serio.sk