Pěnové sklo FOAMGLAS® umožňuje díky svým mimořádným vlastnostem izolovat konstrukce, které jsou skutečně extrémně zatížené, a to nejen tlakem ale i dalšími faktory.

1. Střechy jsou úžasný prostor pro život!

Střechy jsou někdy s nadsázkou nazývány „pátou fasádou“ budovy, ale především se jedná orozsáhlé plochy, které lze velmi efektivně využít. Na střechách se může odehrávat řadaaktivit, které se běžně provozují na terénu. Tradičním využitím plochých střech jsou pochozíterasy a vegetační střechy, často ve vzájemné kombinaci, kterou je v některých případechmožné nazvat i parkem. Na střechu však lze umístit řadu dalších provozů – sportoviště,parkoviště, dopravní komunikace, vodní plochy a prakticky všechny technologie, kteréstřecha unese.
Využití střechy pro život je velmi lákavé, vždyť ze střech jsou nejen ty nejhezčí výhledy dookolí, ale především se jedná o dodatečnou užitnou plochu (prakticky srovnatelnou sezastavěnou plochou budovy) umístěnou ve velmi lukrativních místech a vybudovanou zacenu nákladů výrazně menších, než je cena stejně velkého pozemku v dané lokalitě.Realizace provozních a vegetačních střech je proto velmi ekonomicky efektivní řešení.
U vegetačních střech je nesporný také jejich ekologický přínos, a to hned z několikahledisek. Vedle vylepšování mikroklimatu ve svém bezprostředním okolí dokáží „zelené“střechy velmi efektivně hospodařit s vodou – akumulují značnou část dešťových srážek, atím nejen snižují zatížení dešťové kanalizace, ale také část vody vrací zpět do ovzduší.Vegetační střechy jsou však především kus přírody, kterou si můžeme užívat na soukrométerase nebo ve veřejném parku na střeše.

2. Jak se z dobré vize může stát noční můra?

Trendem do budoucna jistě bude stále častější budování provozních a vegetačních střech. Dobrý hospodář (investor) a zkušený projektant si však musí položit na misky vah nejen nezpochybnitelné přínosy těchto střech, ale také rizika, která jsou s jejich realizací spojená. Střecha musí být a zůstat v první řadě střechou – nejdůležitější konstrukcí, která chrání budovu před povětrnostními vlivy, především před zatékáním vody a úniky či zisky tepla. V porovnání s fasádami nebo s nosnými konstrukcemi jsou střechy složeny z mnohem zranitelnějších materiálů (především tepelné izolace) a jsou více zatížené (sníh, stojatá voda, kondenzace). Pokud na základní nepochozí skladbu střechy (nosná konstrukce, tepelná izolace a hydroizolace) provedeme provozní nebo vegetační souvrství, v mnoha ohledech to dramaticky zvyšuje riziko jejího poškození. Mezi základní rizika patří:

 • Vyšší zatížení souvrství střechy od hmotnosti provozních/vegetačních vrstev
 • Změna kondenzačního režimu ve střeše
 • Snižování tepelné ochrany střechy v čase
 • Prorůstání kořenů (u vegetačních střech)
 • Vyšší pravděpodobnost poškození hydroizolace při provádění dalších vrstev
 • Nepřístupnost hydroizolace pro identifikaci poruch a opravy
 • Problémy způsobené budoucí změnou užívání nebo provozu

Podívejme se nyní na jednotlivá rizika podrobněji:

Vyšší zatížení

Jak výrazně zatěžují skladbu střechy další provozní nebo vegetační vrstvy? A jak samotný provoz na takové střeše? Zde jsou orientační hmotnosti materiálů nebo břemen, se kterými se můžeme na provozních střechách běžně (nebo občas) setkat:
• 10 cm betonu – 250 kg/m2
• 50 cm vody – 500 kg/m2
• 50 cm zeminy – 1 000 kg/m2
• Vozidlo SUV – 3 500 kg
• Vozidlo hasičů – 30 000 kg
• Tramvaj – 60 000 kg
I takovým břemenům může být vystaveno souvrství střechy a jeho nejslabší článek – tepelná izolace. Stlačení tepelně izolační vrstvy (běžně akceptovaná 2% tloušťky) může vést k poškození vrstev nad ní, především k poruchám hydroizolace. Navíc stlačená tepelná izolace má jistě horší izolační vlastnosti než ty, které jsou u ní deklarovány v běžném stavu.
Tepelná izolace FOAMGLAS® je extrémně únosná a zcela nestlačitelná. Spolehlivě a dlouhodobě zvládne přenést všechna zmiňovaná zatížení.

Změna kondenzačního režimu

Střešní souvrství (konstrukce, parozábrana, tepelná izolace a hydroizolace) s doplněnými provozními nebo vegetačními vrstvami funguje po stránce stavební fyziky zcela jinak než bez těchto vrstev.
První zásadní rozdíl je, že ve vrstvách nad hydroizolací se může vytvořit další parotěsná vrstva. Tuto „spontánní parozábranu“ na zcela nežádoucím místě střechy může vytvořit například zanesená geotextilie nebo souvislá vrstva vody. Pokud se v provozním nebo vegetačním souvrství taková parozábrana objeví, zcela změní kondenzační režim střechy, a to především v zimním období. Vodní pára bude ve střeše (a především v tepelné izolaci) ještě více kondenzovat a snižovat její tepelný odpor.
Aby to nebylo málo, je zde ještě druhý zásadní rozdíl, který se naopak projevuje v letním období. Provozní a vegetační souvrství velmi dobře chrání střešní souvrství před sluncem (což má pozitivní vliv na ochranu před UV zářením a prodlužuje životnost hydroizolace) a brání tomu, aby se střešní souvrství v létě ohřálo a v zimě zkondenzovaná vlhkost měla šanci se přes léto odpařit. Zkondenzovaná vlhkost se tak může ve střeše postupně hromadit.
Tepelná izolace FOAMGLAS® je zcela parotěsná a nenasákavá. Nepropouští vodní páru, zůstává za všech podmínek zcela suchá, a to po celou dobu své dlouhé živostnosti.

Snižování tepelné ochrany v čase

Odlišný kondenzační režim v provozních a vegetačních střechách nejen zvyšuje kondenzaci v zimním období, ale také dochází k minimálnímu odparu zkondenzované vodní páry v období letním. Nasákavé tepelné izolace za těchto podmínek zvyšují svoji vlhkost, a tím se zhoršují jejich izolační vlastnosti. Ke kondenzaci dochází každou sezónu a tepelné izolace postupně ztrácejí na účinnosti stále více.
Tepelná izolace FOAMGLAS® je prověřená časem. Její izolační vlastnosti zůstávají prokazatelně nezměněny i po řadě desetiletí fungování ve střechách – viz studie FIW Mnichov.

Prorůstání kořenů

Přítomnost vlhkosti je v rostlinách geneticky zakódována již po miliardy let jako pokyn k „vyslání kořenů“ pro jejich životodárnou tekutinu. Pokud mají kořeny v cestě k vodě skálu, prorostou časem i skálou. Pokud se vyskytne vlhkost ve střešním souvrství pod hydroizolací (v tepelné izolaci), rostlinám ve vegetačním souvrství to neunikne a agresivita prorůstání jejich kořenů se zvyšuje.
Tepelná izolace FOAMGLAS® zůstává za všech podmínek a v celém objemu zcela suchá. Výrazně tak přispívá k ochraně hydroizolace proti prorůstání kořenů.

Poškození hydroizolace při provádění dalších vrstev

Jakákoli stavební činnost prováděná na střešním souvrství (včetně realizace následných provozních nebo vegetačních souvrství) přináší extrémní riziko poškození střechy. To se týká především hydroizolace, kterou je možné při následných pracích poničit snad všemi myslitelnými způsoby. Velký vliv na odolnost hydroizolace proti proražení má tuhost jejího podkladu – čím stlačitelnější podkladní vrstva (tepelná izolace) je, tím se riziko proražení hydroizolace zvyšuje.
Tepelná izolace FOAMGLAS® je extrémně únosná a reálně nestlačitelná. Tvoří proto tuhý a stabilní podklad pro hydroizolaci a minimalizuje tak riziko jejího poškození.

Nepřístupnost hydroizolace pro identifikaci poruch a opravy

I když je podklad zcela dokonalý, přesto může k poruše hydroizolace z různých důvodů dojít. U střech, které mají nad hydroizolací provozní nebo vegetační souvrství, se v tu chvíli objevuje další zásadní problém – jak poruchu nalézt a opravit? Klasické střechy musí obsahovat na spodní straně souvrství membránovou parotěsnou zábranu, která v případě zatečení do střechy funguje jako další hydroizolační vrstva. V interiéru se tak zatékání neprojeví v místě, ve kterém je poškozena hlavní (horní) hydroizolační vrstva, ale někde úplně jinde – v místě, kde je netěsnost v parotěsné zábraně. Ani při použití sofistikovaných a nákladných detekčních systémů není možné u střech se skrytou hydroizolací zatečení pod provozními nebo vegetačními vrstvami vždy spolehlivě nalézt. To má za následek složité hledání poruchy hydroizolace, při kterém je nutné plošně odstranit všechny vrstvy nad ní. Ve většině případů již nelze sejmuté vrstvy vrátit beze zbytku zpět, nehledě na to, že při jejich odstraňování se značně zvyšuje riziko vzniku dalších poškození hydroizolace. Opravy provozních a vegetačních střech proto bývají VELMI NÁKLADNÉ!
Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® je parotěsné a nenasákavé souvrství v celé své tloušťce. Pěnové sklo FOAMGLAS® spolupůsobí se souvrstvím asfaltových pásů 30
a zvyšuje jejich hydroizolační bezpečnost. Případná porucha hydroizolace zůstává lokální, je možné přesně určit její místo a následně jí snadno, rychle a levně opravit.

Budoucí změny užívání nebo provozu

Bude Vaše terasa navždy pouze terasou? Kdy se investor rozhodne pro změnu užívání střechy? Jak vyřeším do budoucna osazení vířivky nebo bazénu na střechu? To všechno jsou otázky, které bychom si měli položit v době, kdy střechu projektujeme a „poprvé“ realizujeme. Změny ve využívání střech přináší život a je dobré být na tyto změny připraveni. Výměna provozního nebo vegetačního souvrství je totiž srovnatelná s výše uvedeným odstavcem o opravách – při odstraňování provozních nebo vegetačních vrstev se rapidně zvyšuje riziko poškození hydroizolace. Velkým otazníkem je, zda původní střešní souvrství (a především jeho tepelná izolace) bude vůbec schopno přenést zatížení od zamýšleného nového provozu.
Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® je parotěsné, nenasákavé a extrémně únosné střešní souvrství. Souvrství asfaltových pásů spolupůsobí s hydroizolací a zvyšuje její bezpečnost. Na kompaktní střešní skladbě lze kombinovat prakticky libovolná provozní nebo vegetační souvrství a do budoucna využití střechy snadno libovolně měnit.

3. Pěnové sklo FOAMGLAS®

FOAMGLAS® je deskový tepelně izolační materiál na bázi pěnového skla, který se svými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Svoji výjimečnost získává díky vysoce kvalitní surovině (nově vyráběnému sklu, ze 60% z vybraného skelného recyklátu) a 70 letům vývoje technologie výroby. Svojí nízkou tepelnou vodivostí ( ≤ 0,036 až 0,050 W/mK, dle typu) se řadí mezi kvalitní tepelné izolace, výjimečné jsou však jeho další vlastnosti. Pěnové sklo

FOAMGLAS® je současně:

 • zcela parotěsné  ≈ ∞ – je neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry
 • zcela nenasákavé – nenavlhá ani vlivem difúze a kondenzace vodní páry
 • zcela nehořlavé – třída A1 dle ČSN, nevyvíjí kouř ani toxické spaliny
 • extrémně únosné – pevnost v tlaku mezi 0,5 až 2,75 MPa, zcela bez stlačení
 • velmi odolné – odolává všem biologickým škůdcům i většině chemikálií
 • efektivní – vlastnosti izolace FOAMGLAS® se nemění ani po 50 letech
 • ekologické – FOAMGLAS® nezatěžuje životní prostředí při výrobě, použití v konstrukci ani po skončení životnosti. Lze jej velmi snadno a účelně recyklovat.

4. Kompaktní střešní skladba

Kompaktní střešní skladba je jednoduchý, robustní a univerzální izolační systém, který plně využívá výjimečné vlastnosti tepelné izolace FOAMGLAS®.
Kompaktní skladba je geniálně jednoduchý a jednoduše geniální střešní systém. Má pouze 3 základní vrstvy, všechny celoplošně slepené asfaltem (za horka nebo za studena):
1. Nosná konstrukce
2. Tepelná izolace FOAMGLAS®
3. Hydroizolační souvrství

Kompaktní skladba FOAMGLAS® na betonové desce

Dvouvrstvá kompaktní skladba FOAMGLAS® na trapézovém plechu

4.a. Proč to tak dobře funguje?

Samotné pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelně izolační materiál s výjimečnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti je ale nutné přenést z laboratoří, ve kterých byly změřeny a potvrzeny, do reálných podmínek stavebnictví. Kompaktní skladba je dokonale fungujícím systémem především pro střechy (včetně střech provozních a vegetačních), díky kterému je možné všechny výjimečné vlastnosti izolace FOAMGLAS® plně využít. A pěnové sklo FOAMGLAS® tak přenáší své výjimečné vlastnosti do celé kompaktní skladby!
Parotěsnost: Slepením všech spár mezi parotěsnými deskami FOAMGLAS® asfaltem nebo asfaltovými lepidly (s vysokou hodnotou faktoru difúzního odporu ) vzniká prakticky homogenní tepelně izolační vrstva, která je současně v celé své tloušťce reálně parotěsná. V kompaktní skladbě FOAMGLAS® tak nedochází ke kondenzaci vodní páry ani v náročných vlhkostních podmínkách, ani při změně směru difúze.
Vodotěsnost: Slepením všech spár mezi vodotěsnými deskami FOAMGLAS® asfaltem nebo asfaltovými lepidly vzniká nenasákavá vrstva, která je kompaktně a vodotěsně spojena s hydroizolací. Díky tomu kompaktní skladba reálně zvyšuje hydroizolační bezpečnost celé střechy. Vlhkost nemůže v kompaktní skladbě FOAMGLAS® migrovat nad, pod, mezi a ani v deskách vodotěsné tepelné izolace. Díky tomu kompaktní skladba FOAMGLAS® výrazně zvyšuje hydroizolační bezpečnost samotné hydroizolace.
Pevnost a nestlačitelnost:
Vrstva asfaltu na ložných lících desek FOAMGLAS® zajišťuje dokonalý přenos zatížení mezi hydroizolací, tepelnou izolací a konstrukcí. Tenká vrstva asfaltu chrání křehký povrch tepelné izolace a současně vedle tlakové pevnosti zajišťuje dokonalé přilepení střešního souvrství ke konstrukci. Při chůzi po zcela tuhé kompaktní skladbě FOAMGLAS® budete přesvědčeni, že hydroizolace je aplikována přímo na betonu. Je to proto zcela ideální základní souvrství pro všechny typy provozních a vegetačních střech s libovolným zatížením.
Nehořlavost: Desky pěnového skla jsou ze své podstaty nehořlavé a řazené do třídy reakce na oheň A1. Při požáru nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny a velmi pozitivně se projevuje také parotěsnost desek FOAMGLAS®, které nepropouští vzduch (kyslík). Bez přístupu kyslíku nemůže hořet asfaltové lepidlo pod deskami ani v jejich spárách. V porovnání s izolacemi z minerálních vláken (také řazené do třídy reakce na oheň A1, ale zcela propustné pro vzduch) se u kompaktní skladby z pěnového skla FOAMGLAS® výrazně zpomaluje šíření plamene po povrchu u hydroizolace celoplošně natavené na jeho horním povrchu.
Tepelná izolace prověřená časem:
Pěnového sklo FOAMGLAS® se v Evropě vyrábí od roku 1965 a nedlouho poté se z této tepelné izolace začaly realizovat první kompaktní střechy. V letech 2016 až 2017 institut FIW Mnichov odebral vzorky desek FOAMGLAS® z několika nepřetržitě užívaných střech (realizovaných mezi lety 1973 a 1989) a následně provedl testy jejich izolačních vlastností a pevnosti. Ve všech případech (u vzorků v odebraném i následně vysušeném stavu) byly výsledky testů shodné s hodnotami deklarovanými v technických listech z doby jejich výroby. Testy tak prokázaly, že ani po téměř půl století od zabudování izolace FOAMGLAS® do střech nedošlo ke zhoršení jejích tepelně izolačních vlastností ani pevnosti. FOAMGLAS je proto doslova – tepelná izolace prověřená časem!

4.b. Jak kompaktní skladbu správně navrhnout a realizovat?

Princip kompaktní skladby FOAMGLAS® je vždy stejný: nosná konstrukce + izolace FOAMGLAS® + hydroizolační souvrství – to vše celoplošně slepené asfaltem. V závislosti na velikosti a konkrétních podmínkách projektu (ale také na znalostech a kapacitě realizačních firem) je možné zvolit buď lepení horkým asfaltem, nebo asfaltovými lepidly zastudena. V řadě projektů se obě tyto technologie mohou kombinovat.

Lepení do horkého asfaltu
Tato nejstarší, ale stále běžně používaná „klasická“ technologie využívá pro lepení kompaktního souvrství z nekašírovaných desek pěnového skla oxidovaný asfalt (AOSI = asfalt oxidovaný stavební izolační) rozehřátý na teplotu okolo 200°C. Výhodou tohoto způsobu aplikace je ideální konzistence horkého asfaltu, která umožňuje rychlé a kvalitní slepení kompaktního souvrství. Rovněž pořizovací náklady použitých materiálů (základní nekašírované desky FOAMGLAS® + AOSI) jsou nižší než u variant lepení zastudena. Limitující u technologie lepení horkým asfaltem je v některých případech právě samotný horký asfalt. Někdy může být použití horkého asfaltu zakázáno (bezpečnostní nebo environmentální důvody), jindy může být nevhodné (malé plochy, stísněné prostory, velký spád střechy apod.) a některé realizační firmy mohou mít k této technologii rezervovaný postoj. Navzdory tomu je i ve 21. století lepení do horkého asfaltu při realizaci kompaktní skladby tou nejčastěji používanou technologií. Do horkého asfaltu je možné lepit nejen desky pěnového skla FOAMGLAS®, ale doporučené je i lepení podkladního asfaltového pásu na horní povrch kompaktní skladby. Alternativně je možné podkladní asfaltový pás celoplošně natavovat, v takovém případě je však nutné horní povrch desek pěnového skla nejprve zatřít vrstvou horkého asfaltu.

Lepení za studena
Právě pro případy, kdy lepení do horkého asfaltu není možné nebo vhodné, vyvinula společnost FOAMGLAS® řadu variant izolačních systémů kompaktní skladby pro aplikaci za studena. V našem sortimentu je několik různých lepidel, které je možné použít v závislosti na typu podkladní konstrukce (savý = beton / dřevo nebo nesavý = plech) a spádu lepené plochy (jednosložková nebo dvousložková lepidla). Primárním cílem těchto aplikací za studena je z technologie zcela odstranit horký asfalt a související zařízení (kotle). Desky pěnového skla FOAMGLAS® se na nosnou konstrukci a mezi sebou lepí odpovídajícím typem lepidla za studena. Pro aplikaci hydroizolace z asfaltových pásů jsou pak k dispozici dvě varianty. Je možné použít nekašírované desky FOAMGLAS® lepené asfaltovým lepidlem za studena a podkladní hydroizolační asfaltový pás na ně následně celoplošně nalepit také asfaltovým lepidlem za studena. Častější a pro větší střechy praktičtější variantou je použití desek FOAMGLAS® READY s tenkou vrstvou asfaltu nakašírovanou na jejich horním líci. Na tento povrch je následně možné podkladní hydroizolační asfaltový pás celoplošně natavit plamenem. Podle zvolené technologie aplikace asfaltového pásu je nutné správně zvolit typ separační vrstvy na jeho rubu. Pro natavování plamenem je možné použít separační vrstvu ze stavitelné PE fólie, pro lepení do lepidel je vhodnější separační pískování. Hlavní (horní) modifikovaný asfaltový pás se na kompaktní skladbu (na podkladní modifikovaný asfaltový pás) nelepí, ale standardně se celoplošně natavuje plamenem.

4.c. Variabilní řešení pro každý typ střechy

Podle návrhového zatížení střechy (zejména u provozních střech) je možnost volit mezi různými pevnostními třídami izolace FOAMGLAS®, které jsou k dispozici pro všechny varianty aplikací (standardní nekašírované desky nebo kašírované desky READY).
Ve všech pevnostních třídách je také možné volit mezi deskami FOAMGLAS® (READY) konstantní tloušťky, nebo deskami spádovými (TAPERED), které umožní spolehlivě odvodnit kompaktní skladbu i při její aplikaci na zcela ploché nosné konstrukci bez spádových vrstev.
Obraťte se s důvěrou na naše technické poradce, kteří jsou připraveni s Vámi spolupracovat a navrhnout optimální řešení pro Váš projekt.

4.d. Co je ještě důležité pro vytvoření dokonalé kompaktní skladby?

Považujeme za nutné ještě zmínit dodatečné informace k nosné konstrukci, případné „parozábraně“, postupu při aplikaci více vrstev izolace a ochraně proti povětrnosti během aplikace.
Ve všech případech je nutné věnovat pozornost nosnému podkladu pod kompaktní skladbou, především jeho tuhosti a rovinnosti. Společnost FOAMGLAS® vydala doporučující směrnici TG1, ve které jsou uvedeny například optimální hodnoty rovinnosti betonových ploch, minimální plochy lepení (pro trapézové plechy) nebo limitní hodnoty průhybů konstrukce.
Kompaktní skladbu je doporučeno provádět vždy přímo na nosnou konstrukci. Použití membránové parotěsné zábrany je u kompaktní skladby FOAMGLAS® kontraproduktivní, neboť celkovou parotěsnost zvyšuje jen zanedbatelně a na nosné konstrukci mohou její spoje vytvářet zbytečné nerovnosti (zvyšovat nutnou spotřebu lepidla či asfaltu). V odůvodněných případech se provádí na konstrukci dočasná hydroizolace pro ochranu interiéru před dokončením střešní skladby, kterou (pokud je kompatibilní a dostatečně únosná) je možné pod kompaktní skladbou ponechat. Rozhodně však nedoporučujeme aplikovat kompaktní skladbu na jiné vrstvy tepelných izolací (na souvrství s jinými tepelnými izolacemi), neboť podklad tak nemá dostatečnou pevnost ani tuhost a v takových případech také pod kompaktní skladbou hrozí riziko kondenzace vodní páry v prodyšných izolačních vrstvách.
V případě, že potřebujete konzultovat návrh desek z pěnového skla v jakékoli konstrukci, neváhejte se obrátit na bezplatný technický servis výrobce izolace FOAMGLAS® na www.foamglas.cz nebo konzultace@foamglas.cz.