Diskusie o potrebe odborného vzdelávania správcov sú už dávno za nami a stále sa hlásia na náš kurz „Správa bytového fondu“ poslucháči, ktorí sa rozhodli zvýšiť si svoju odbornú úroveň a získať osvedčenie, potrebné k zápisu do Zoznamu správcov. Na prelome mesiacov  október a november 2022 sa konal kurz pre pomerne malú skupinu potenciálnych budúcich správcov. A tento kurz sa snažil poslucháčom ozrejmiť nielen základné vedomosti potrebné k správe budov, ale aj prehľad o možných situáciách, s ktorými sa budúci správcovia môžu stretnúť.

Boom, ktorý vznikol po prijatí „Zákona o správcoch bytových domov“ už síce pominul, ale spoločnosť V.O.Č. Slovensko, s.r.o. usporadúva každoročne ešte stále 2x kurz pre správcov.  Cieľom kurzu je ozrejmiť poslucháčom predmety v zmysle prijatej vyhlášky, ale aj oboznámiť ich so skúsenosťami zo života správcov. Nebolo tomu inak ani počas tohoročného „jesenného“ kurzu.  Tento kurz sa konal v čase od 24.10.202 do 10.11.2022 s prestávkami, nakoľko počas trvania kurzu boli sviatky „Všechsvätých“, kedy bol kurz prerušený. Kurz „Správa bytového fondu“ sa  konal v súlade so zákonom 246/15  Z.z.  Poslucháči sa stretli s predmetmi, ktoré boli odprednášané nielen vysokoškolskými pedagógmi, ale aj odborníkmi z praxe.

Účastníci boli naozaj z celého Slovenska. Aj preto bola časť kurzu odprednášaná online pomocou komunikačných programov, ktoré poskytuje moderná technika. Nosné prednášky, ktoré sa týkali technického stavu bytových domov (pasportizácie, tvorby plánov opráv, hodnotenia technického stavu bytového domu, stavebného zákona a ohlasovacieho zákona a pod.) ako aj prednášky z oblasti práva (zákon 182/93 Z.z.,  zákon 246/15 Z.z. problematika správy bytových domov verzus ostatné zákony – občiansky, katastrálny, stavebný, trestný… a iné), ako aj ekonomické (daňové zákony, odvodové povinnosti, tvorba zálohového predpisu…) boli však odprednášané face to face.

Aj tu sa ukázalo, že osobný kontakt je nenahraditeľný. Prednášky boli doplnené konzultáciami a odpoveďami na konkrétne problémy, ktoré sa riešili ad hoc. Naozaj musím povedať, že vyučujúcich prekvapila vysoká znalosť a odborné vedomosti poslucháčov. Na prednáškach sa poslucháči prejavili ako problematike znalí, a zjavne bolo vidieť, že prišli na kurz už pripravení a mali kde – čo naštudované ešte pred kurzom.  Osobné stretnutie však ukázalo ešte jednu stránku kurzistov. Skvelá partia, ktorej nechýbal humor a vtip, sa ukázala krátko ako stmelený kolektív a napriek tomu, že boli z rôznych kútov Slovenska, môžem povedať, že práve tento kurz patril v histórii medzi jeden z tých najlepších.

Znalosti a skúšky zodpovedali všetci a sme radi, že sme mohli účastníkom zablahoželať k získaným osvedčeniam, ktoré si poctivo zaslúžili. Do ich správcovskej kariéry im želáme  mnoho úspechov a trpezlivosti, sme radi že sme sa mohli zoznámiť a zaradiť ich do našej „rodiny“ správcov.

E.Kurimský