Čo prináša nová legislatíva pri výbere použitia ETICS v novostavbách?

 

Každý z nás chce žiť v dome alebo bytovom dome, ktorý je bezpečný, ale súčasne pozostáva zo stavebných materiálov a konštrukcií, ktoré mu zabezpečia tepelný komfort a pohodu. Pri výbere a určení materiálového vyhotovenia však berieme do úvahy aj iné vlastnosti, ako sú dlhá životnosť, stálosť vlastností materiálu, jeho nemennosť správania sa pri tepelných zmenách, zmenách vlhkosti a celkovo pri rôznych rozmaroch počasia, ktorého na Slovensku máme iste na výber.

 

Materiál, ktorý na Slovensku prevláda z hľadiska zabudovania do stavieb z titulu zabezpečenia čo najlepších tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií, je vyhotovený z minerálnej vlny (MW) alebo EPS – expandovaného polystyrénu. O výhodách, resp. nevýhodách tepelných izolácií sa popísalo mnoho. Nechcem hodnotiť výhody, resp. nevýhody tepelnej izolácie z minerálnej vlny alebo polystyrénu z hľadiska konštrukčnej stálosti, hmotnosti, nasiakavosti, dlhodobej stálosti zachovania si ­tepelno-technických vlastností, prácnosti pri realizácii, ale chcem poukázať na bezpečnosť konštrukcií z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, v ktorých je zabudovaný jeden alebo druhý výrobok, t. j. či už je to minerálna vlna alebo polystyrén.

 

Minerálna vlna je materiál, ktorý má triedu reakcie na oheň zodpovedajúcu pojmu nehorľavý a naopak o polystyréne môžeme hovoriť, že je to materiál so zníženou horľavosťou. Oba materiály sa nepoužívajú na povrchovú úpravu obvodových stien samostatne, ale sú súčasťou kontaktných zatepľovacích systémov – ETICS. EPS aj minerálna vlna sú uzavreté nehorľavými prvkami konštrukcie v dokonalej tesnosti. Z jednej strany polystyrén, resp. minerálna vlna spočíva na nehorľavej stene, ktorá je predmetom zatepľovania a z vonkajšej strany je zasieťkovaná, uzavretá nehorľavým lepidlom a nehorľavou vonkajšou omietkovou úpravou.

 

  • Ak je zatepľovací systém zrealizovaný na stavbe správne, potom ani pri požiari nemôže dôjsť k zapáleniu polystyrénu so zníženou horľavosťou, pretože je chránený a uzavretý lepidlom a omietkou. Prístupu vzduchu (kyslíku) k polystyrénu je zamedzené. K horeniu dôjde až po porušení ETICSu.
  • Pri požiari v bytových domoch oveľa skôr dochádza k rozpadu sklenených výplní, zapáleniu okenných rámov a to či už sú vyhotovené z dreva, alebo plastu, z ktorého splodiny horenia sú oveľa nebezpečnejšie. Plamene pri bytovom požiari, šľahajúce cez okenné otvory dosahujú výšku až 6 m. Výška plameňov závisí od zariadenia interiéru bytu zasiahnutého požiarom, ktoré vytvára náhodné požiarne zaťaženie. Plamene ako aj možnosť prenosu požiaru cez porušené okenné otvory, sa chovajú rovnako pri obvodových plášťoch zateplených minerálnou vlnou, alebo polystyrénom.

 

zepps

 

V súčasnej dobe došlo aj k zmene legislatívy, ktorá umožňuje pri riešení protipožiarnej bezpečnosti novej stavby použiť ETICS s tepelnou izoláciou s EPS s podstatne inými, reálnejšími obmedzeniami ako doteraz. Požiadavky na ETICS nie sú striktne dané ustanoveniami právnych predpisov, ale vyplývajú z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Takéto riešenie umožňuje použiť ETICS s EPS v stavbách v oveľa väčšom rozsahu, s počtom nadzemných podlaží viac ako 5, najmä v závislosti od splnenia požiadaviek na požiarne pásy. Protipožiarnu bezpečnosť stavieb je potrebné stále zabezpečovať reálnymi požiadavkami, ktoré majú svoje opodstatnenie

 

Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany