NRG flex, s.r.o.

Prípadové štúdie, ktoré sme pripravili pre investorov dávajú „papierovo“ jasné výhody pre využitie plastových predizolovaných potrubí v maximálnej možnej miere. Vždy je ale zaujímavé aj overenie v praxi, kde sa často ukáže sila a krása tohto technického riešenia.

Počas roku 2020 sme dodávali potrubia na mnohé zaujímavé stavby, a čo je pre nás ako technikov vždy prínosné, boli sme postavení pred mnohé výzvy. Niektoré nám pripravili investori alebo progresívne mysliaci projektanti a za niektoré si môžeme sami – tie sú výsledkom našej snahy o skutočne maximalizáciu úspory tepla a investovaných prostriedkov. V našom prípade pri projektoch s dimenziami nad DN100/125 sa jedná o kombináciu flexibilných plastových predizolovaných potrubí a oceľových 12 m potrubí.

Z realizácií by sme spomenuli dodávku hybridného systému pre teplovod v obci Dukovany, komplexnú rekonštrukciu rozvodov z biomasovej kotolne v Turčianskych Tepliciach/Rakovce a výmenu rozvodov v priechodných technických kanáloch v Chebe.

Realizácia rozvodov tepla CZT Dukovany, 2. etapa

Zaujímavým príkladom hybridného riešenia bol projekt v Českej republike v obci Dukovany, kde sa budovala tepelná sieť v kombinácií oceľ – plast. Prvé etapy projektu v minulých rokoch boli realizované „klasicky“ s použitím oceľových 12 m potrubí. Pre túto poslednú etapu sa generálny dodávateľ rozhodol pre realizáciu v hybridnom prevedení. Predsa dopájanie rodinných domov v stiesnených uličkách nie vždy prebiehalo bez problémov a predstavovalo to určité obmedzenia pre obyvateľov.

Hlavná rozvodná trasa predizolovaného oceľového potrubia pre ústredné vykurovanie je vedená v dimenzii DN 125. Ako pokračovanie hlavnej trasy sa napája single – jednorúrové plastové potrubie NRG FibreFlex Pro dimenzie d110. Médionosná rúrka potrubia NRG FibreFlex Pro je vyrobená zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou bariérou. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná krátkodobo zniesť teplotu média až 115 °C pri tlaku 10 bar (na vyžiadanie sa dodáva aj v 16 barovom prevedení).

Ostatné pripojené odbočky a vetvenie siete bolo zrealizované v double verzií flexibilného plastového potrubia – dve potrubia v spoločnej izolácií – dimenzie od 2 x d32 až po 2 x d75. Plastové predizolované potrubie umožní flexibilné zmeny trasy pri obchádzaní prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výkopových prácach, napr. obchádzanie stromov, kríženie s existujúcimi sieťami či dažďovou kanalizáciou a rešpektuje rôzne oporné múry a ploty.

Pri plánovaní realizácie projektu na prelome rokov 2019 a 2020 bol svet v poriadku a nevedeli sme o obmedzeniach. Žiaľ, pri začiatku realizácie v apríli 2020 naplno vypukla prvá vlna korony s opatreniami a uzavretím hraníc. V tej chvíli sme stáli pred nepríjemnou výzvou, ako zrealizovať dohodnuté zaškolenie montážnej skupiny a neohroziť čakaním na technikov harmonogram prác. Tu sa ukázala sila riešenia a jednoduchosť realizácie s plastovými flexibilnými potrubiami, keď sme boli schopní zaškoliť partiu šikovných montážnikov obchodno-technickým zástupcom, ktorý chlapom ukázal, že je zdatný nielen v technickom poradenstve, ale dokáže sa postaviť aj k praktickým otázkam. Spätne musíme skonštatovať, že prvý deň-dva sa otvárali diskusie skúsených „oceliarov“ o tom, ako by to v oceli už mali hotové. Keď ale potom natiahli 150 m potrubia doslova za pár minút, tak v tej chvíli všetci na mieste uznali, že tie dlhé, na prvý pohľad možno neforemné kotúče majú svoje čaro. Od tretieho dňa išla pokládka a montáž od ruky a limitovali ju už iba výkopové práce. V rámci nášho servisu sa nám dokonca podarilo dostať na miesto aj technika priamo z Rakúska, ktorý svojim know-how ešte umocnil efekt z toho, ako vyťažiť pri montáži maximum.

Zaujímavosťou v rámci tohto projektu je aj zdroj tepla. Kto by pri jadrovej elektrárni očakával využitie odpadného tepla je zatiaľ na omyle. Zdrojom tepla pre celú obec Dukovany sú aktuálne dva kotle VESCO-B na biomasu, každý o výkone 1,5 MW. Celkovo je na centrálny rozvod tepla podľa vyjadrenia zástupcu dodávateľa kotlov firmy TTS boilers napojených cez 200 rodinných domov, ale aj miestny zámok, bytové domy, materská škola, hasičská zbrojnica a miestne firmy či supermarket.

Na obrázku je vidieť návrh kladačského plánu pre oceľové predizolované potrubie so spojmi každých 12 m a kolenami. 

Návrh prevedenia v plastovom flexibilnom predizolovanom potrubí NRG FibreFlex Pro, na rovnakom úseku s minimom spojov (iba v miestach odbočiek)

Modernizácia rozvodov tepla CZT Horné Rakovce

Rozvodná tepelná sieť je situovaná do územia mesta Turčianske Teplice – miestna časť Horné Rakovce. Od zdroja tepla – kotolne, umiestneného v samostatnom objekte vedie trasa oceľového potrubia v dvoch vetvách dimenzie DN300 a DN100 k zásobovaným objektom a jednotlivým odberateľom tepla. Pôvodné potrubie bolo vedené v kanálovom uložení.

Modernizáciou rozvodov tepla zabezpečíme požadované prevádzkové stavy, zamedzíme únikom tepla do okolia a tým dokážeme ušetriť nemalé investície. Zaistia sa optimálne požiadavky pre prevádzkovateľa a taktiež pre koncového užívateľa.

Prevádzkové podmienky:

  • Maximálny prenášaný výkon ÚK 4 560 kW
  • Menovitý teplotný spád okruhu 80/60 °C zima, 60/40 °C leto

Investor si zvolil výhodný systém hybridného riešenia, kde mohol využiť výhody oboch systémov predizolovaných potrubí. Predizolované oceľové potrubia boli osadené do nových výkopov pre dimenzie od DN100 po DN300. Alarm systém a kompenzátory zabezpečujú bezproblémový chod a kontrolu oceľového rozvodu. Oceľový systém NRG PREMIO antidifúzna bariéra je prvý komplexný systém s EVOH antidifúznou bariérou v 3-vrstvovom prevedení. Ide o kompletný systém, kde sú v prevedení s antidifúznou bariérou nielen samotné potrubia, ale aj kompletné príslušenstvo – kolená, T-kusy a doizolovania. Iba takto je zabezpečená ochrana PUR peny pred difundovaním a tým aj dlhodobo stabilné parametre tepelných strát.

1,5 MW kotol VESCO-B od TTS boilers

Pre odbočky z hlavnej trasy a jednotlivé domové prípojky do DN100 sú navrhované plastové predizolované potrubia s kyslíkovou bariérou. Pre tento konkrétny projekt boli navrhnuté single – jednorúrové potrubia NRG AustroPUR. Médionosná rúrka je tvorená zosieťovaným polyetylénom PE-Xa s červenou EVOH kyslíkovou bariérou zaizolovaná do izolácie PUR a vrch plášťa je tvorený paralelne zvlneným HDPE. Toto riešenie poskytuje najnižšie tepelné straty spomedzi flexibilných systémov a to pri najväčšej možnej flexibilite PUR penou izolovných systémov. Vysoká flexibilita je zabezpečená práve kombináciou PUR izolácie s vrstvou PE peny a paralelne korugovaného plášta.

Cheb – výmena rozvodov v priechodných technických kanáloch

Na niektorých miestach sa ukázali technické kanály ako ideálne riešenie na vedenie podzemných potrubí a káblov. V prípadoch, ak sú potrubia hlboko pod zemou môže mať zmysel zachovanie kanálov a realizovať výmenu priamo v nich. Bežné riešenie v tomto prípade je výmena za 6 alebo 12 m tyče, ktoré sú na miesto montáže dopravené buď ako predizolované alebo sa izolujú priamo na mieste. Takéto riešenie je časovo náročné a pri izolovaní na mieste nie je možné dosiahnuť dnes bežných tepelných strát predizolovaných potrubí.

V minulosti sme sa podieľali na príprave niekoľkých projektov, kde sa využívali existujúce betónové kanály, bez nutnosti otvorenia výkopu v celej dĺžke. Minulý rok nás oslovil projektant, ktorý má dlhoročné skúsenosti s návrhom a realizáciou výmen rozvodov v existujúcich technických kanáloch. Priznávame, že mnohé z jeho presných otázok, ktoré mal odžité pri výmenách s použitím dodatočne izolovaných oceľových alebo PPR tyčí nás na prvé počutie zaskočili. Po dôkladných konzultáciách s výrobným závodom a prepočtoch projektanta sme ale spoločne pripravili návrh pre realizáciu pilotného projektu v Chebe.

V rámci realizovaného projektu sa v lete spravila výmena takmer 400 m potrubia v dimenzii d63 a d110. Dôsledná príprava projektantom sa vyplatila a obe, z kotolne vychádzajúce vetvy, sa podarilo vtiahnuť v rámci jedného dňa bez nutnosti využiť „rezervné“ spojky. Takéto riešenie dokáže výrazne zrýchliť výmenu a minimalizovať dobu odstávky. Zaujímavý bol hlavne rozsah výkopov, kde boli nachystané montážne otvory vo vstupoch do šácht a okrem nich len jeden otvor, v dĺžke približne 3 metre.

Predpokladaný postup prác bol navrhnutý tak, že sa vybúra existujúca šachta a tak vznikne montážny otvor MO5. Následne po ukončení diela sa šachta opäť uvedie do pôvodného stavu. Montážne otvory MO3 a MO4 dokonca neboli ani použité. Potrubie pre oba úseky sa natiahlo do technického kanála z otvoreného priestranstva na úseku 3 – 4. Projektant pôvodne predpokladal, že bude potrubie d63/DA126 rozdelené na dve časti pri lome L6, následne spojené lisovacou spojkou a doizolované. Podľa teoretických prepočtov bol síce predpoklad, že by sa to mohlo dať natiahnuť vcelku, ale pre istotu sa počítalo so spojkou. Realita prekonala očakávania a skutočne sa podarilo potrubia natiahnuť v jednom kuse. Tak ako je vidieť aj na priloženom schematickom výkrese, jedná sa o tri za sebou nasledujúce 90° lomy, ktoré sa podarilo prekonať ohybom potrubia bez použitia kolena. Celému procesu pomohla aj príprava na mieste, kde sa lomové body „zaoblili“ osadením odrezaných kanalizačných rúr vďaka čomu sa výrazne znížilo trenie ako aj možné potenciálne poškodenie potrubia pri vťahovaní. Pri vetve smerom k divadlu s dimenziou d110 / DA182 bola manipulácia o niečo zložitejšia, stále ale pomerne bez problémov realizovateľná. Treba brať v úvahu naozaj pomerne stiesnený montážny otvor, cez ktorý sa potrubie vsúvalo do technického kanála. Ako po realizácii skonštatoval projektant Ing. Rudolf Netík: „Nebolo to jednoduché, ale šlo to bez nutnosti rozdelenia potrubia na dve časti.“ A k tomu ešte dodal: „V technickom kanáli som bol aj osobne a pomáhal potrubie nasúvať. S pár ľuďmi sa to dalo zvládnuť.“

Každý spôsob realizácie má svoje výhody a pri zvolenom postupe prác v centre Chebu sa ukázalo to, že je možné zrealizovať výmenu potrubí skutočne veľmi efektívne a rýchlo s minimálnymi zásahmi a obmedzeniami pre obyvateľov. To, že dané riešenie je použitím potrubí NRG FibreFlex Pro s maximálnym zaťažením 115 °C a 10 bar ešte aj výrazne efektívnejšie, ako boli iné zvažované varianty, je iba posledným argumentom preto, aby sme sa pri výmenách a realizácii rozvodov dokázali zamyslieť a hľadať pre daný projekt skutočne optimálne riešenia.

Kladačský plán a vyznačnie montážnych otvorov pri vťahovaní potrubí do existujúceho technického kanála v Chebe.