4.2.2020 JUDr. Zuzana Adamová Tomková, odborný konzultant ZSaUN

Pekný deň,

podľa § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. je spoločná televízna anténa považovaná za spoločné zariadenie domu. (Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.)

Zmluva o výkone správy musí obsahovať zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi.

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Podľa § 14b ods. 1 písm. i) uvedeného zákona vlastníci bytov a NP v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi.

Ak predmetný poplatok môže byť považovaný za náklad na prevádzku spoločného zariadenia domu, mohli o ňom vlastníci rozhodnúť. Vlastník, ktorý bol prehlasovaný, môže v každom prípade žiadať súd o preskúmanie veci v zákonom určenej lehote (do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká).