29.1.2020 JUDr. Zuzana Adamová Tomková, odborný konzultant ZSaUN

tak ako v iných obciach aj Bratislava postupuje podľa prijatého VZN – https://www.bratislava.sk/sk/komunalny-odpad (VZN a jeho  zmeny).

Vysvetlenie podalo Finančné riaditeľstvo SR – citujem časť : Pretože podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi upravuje zákon o odpadoch, je potrebné pri nákladoch na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad vychádzať z ustanovenia § 81 ods. 3 zákona o odpadoch, ktoré bližšie vymedzuje spôsob ich úhrady, ako aj kto je povinný ich uhradiť. Podľa predmetného ustanovenia náklady na zbernú nádobu znáša pôvodný pôvodca komunálneho odpadu. Podľa § 77 ods. 9 zákona o miestnych daniach obec do poplatku môže zahrnúť náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber.

Aj v iných obciach (mestách) vyžadujú, aby si náklady na vybudovanie nového stanovišťa, resp. uzamykateľného prístrešku, hradili občania.