25.5.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Doručovanie písomnosti je jasne uvedené v § 14a ods.2. Zo znenia jasne vyplýva, že oznámenie o schôdzi alebo písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru, ak v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve nie je iný spôsob doručovania.

Takže pozvánka musí byť doručená každému vlastníkovi (môže to byť do poštovej schránky, poštou, poštou s doručenkou, osobným prevzatím pozvánky v byte, mailom a pod.). V každom prípade samotné doručovanie „opakujeme“ musí byť upravené v zmluve.

Rôzne oznámenia, uznesenia zo schôdze, informácie z činnosti správcu, môžu byť doručované formou vývesky na tabuli k tomu zriadenej. Ale aj tento spôsob doručovania musí byť v zmluve o výkone správy a schválený vlastníkmi. Na najbližšej schôdzi v dome riešte dodatkom k zmluve spôsob doručovania. Je to veľmi dôležité a tento nedostatok sa Vám môže vypomstiť pri najbližšom súdnom spore.

SPRÁVCA si spôsob doručovania v dome nemôže sám upravovať, musí sa pridržiavať ustanovení zákona o vlastníctve bytov a NP. Podľa konkrétnej situácie v dome si vlastníci odsúhlasia spôsob doručovania všetkých dokumentov, ktoré od správcu požadujú.

Zlý príklad z praxe:

pozvánka na zhromaždenie vlastníkov je v 1 vyhotovení daná na tabuľu vo vchode. Výsledok, väčšia polovica vlastníkov si to nevšimne a tak na zhromaždenie príde len 12 vlastníkov z 92 bytového domu. Excelentné porušenie zákona, ale hlavne povinnosti samotného predsedu, ktorému takýto stav v dome vyhovuje.

Dobrý príklad z praxe:

Mala som možnosť konzultovať Zmluvu o výkone správy jedného správcu z Považskej Bystrice, zmluva je síce obsiahlejšia, ale je v nej riešené všetko. Správca v nej obsiahol všetky možné sporné body, ktoré v praxi nastali a takto sa v budúcnosti vyhne nedorozumeniam pri správe bytových domov. Možno len pochváliť prácu takéhoto dôsledného správcu.