25.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Škoda, že nikto z vlastníkov v dome za 10 rokov túto povinnosť správcovi nepripomenul. Predseda spoločenstva v zmysle § 15 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov požiada Kataster o zápis v znení: Žiadame o zápis záložného práva k bytu v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov, napríklad SMREK, Podolinec v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. § 15. Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so súpisným číslom… na ulici…v Podolinci, vzniklo na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov týkajúcich sa ktoréhokoľvek bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Aj tie domy, ktoré majú zapísané záložne právo si musia skontrolovať a doplniť žiadosť na Kataster s novým znením, podľa novely.