18.3.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Základné pojmy:

Revízia

  • je činnosťou vykonávanou na zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje technický stav zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti
  • často sa nahrádza pojmom odborná prehliadka, odborná skúška
  • revízie rozdeľujeme na východiskové a pravidelne

Východisková revízia

  • je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom zariadení, pred jeho uvedením do prevádzky

Pravidelná revízia

  • je revízia už prevádzkovaných zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách

Správa o revízii

  • je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

K vašej konkrétnej otázke, či má vlastník po rekonštrukcii bytu a rozvodov elektriny a plynu predložiť revízne správy. ÁNO, má. Túto povinnosť niekedy automaticky stanovovali aj stavebné úrady pri ohlasovacej povinnosti a pri stavebnom povolení. Po rekonštrukcii hlavne bytového jadra vlastníci rekonštruujú aj rozvody elektriny a niekedy aj plynu. Preto v záujme bezpečnosti bývania, ochrany majetku ostatných vlastníkov v dome je nutné, aby vlastník po rekonštrukcii rozvodov v byte zabezpečil aj východziu revíziu a správu z nej doručil predsedovi alebo správcovi. Nepodceňujte tieto povinnosti, príklady z praxe jednoznačne preukazujú, že dochádza k obrovským škodám na majetku a životoch. Prijaté povinnosti v rámci uznesenia sú správne a treba na vlastníkoch vyžadovať aj ich plnenie.