11.1.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

  1. Ak nebytové priestory boli v spoluvlastníckom podiele 52 vlastníkov v dome a z NP majú byť apartmány, potom to možno posudzovať ako prevod vlastníctva NP, ktorý si vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov bytov a NP v dome.
  2. Ak NP v čase hlasovania boli vo vlastníctve FO a ide o zmenu NP na apartmány potom hlasovanie podlieha súhlasu dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Pozor na písmeno  e) § 14b ods. 2 (zmena, ktorá sa môže dotknúť bezprostredne susediacich bytov – neviem posúdiť, lebo to z otázky nevyplýva), pozor – na súhlas všetkých susediacich bytov.
  3. Hlasovanie na schôdzi vlastníkov, pri súhlase dvoch vlastníkov, hoci bola účasť nadpolovičnej väčšiny je neplatné.