Danfoss spol. s r.o.

Správa „Global Carbon Budget 2019”, ktorá bola predložená na samite OSN o zmene klímy v Madride (COP25), je prvým dokumentom, ktorý predstavuje ročné odhady emisií CO2. Z nej vyplýva, že globálne emisie oxidu uhličitého stále rastú, aj keď zjavne pomalšie. Hoci podľa najnovšej správy výskumnej skupiny Global Carbon Project sú emisie oxidu uhličitého v Poľsku najvyššie za posledných 20 rokov, poľské orgány nemajú v úmysle vzdať sa uhlia. Preto je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu energetickú účinnosť, ktorá by zabezpečila čo najväčšie zníženie emisií a bezpečnú, efektívnu a spravodlivú energetickú transformáciu.

Správa „Global Carbon Budget 2019”, ktorá bola predložená na samite OSN o zmene klímy v Madride, predstavuje ročné odhady emisií CO2 za tento rok. Predpokladá, že globálne emisie CO2 z fosílnych palív budú tento rok pravdepodobne o viac ako štyri percentá vyššie ako v roku 2015, kedy bola prijatá Parížska dohoda o zmene klímy. Posledná správa výskumnej skupiny Global Carbon Project ukazuje, že Poľsko je z hľadiska emisií oxidu uhličitého na 18. mieste na svete a na treťom mieste v rebríčku najväčších emitentov spomedzi členských štátov EÚ.

Musíme sa zamerať na energetickú účinnosť, ktorá umožní znížiť emisie. Obrovský potenciál energetickej účinnosti sa ukrýva v budovách ale aj v mnohých ďalších oblastiach. Danfoss ponúka širokú škálu produktov a riešení pre optimalizáciu využitia energie a zníženie jej spotreby v elektrotepelných sieťach a v budovách, vrátane rozvodní, komponentov tepelných čerpadiel, výmenníkov tepla, monitorovacích zariadení a vyvažovacích a termostatických ventilov. Riešenia, ktoré významne zvyšujú energetickú účinnosť, a tým znižujú emisie CO2, už existujú a sú verejne dostupné – nižšie sú uvedené niektoré z nich.

1. Elektromotory predstavujú asi 50 % svetovej spotreby elektrickej energie. 80 % z nich nepracuje s frekvenčnými transformátormi, čo znamená, že pracujú pri plnej rýchlosti, aj keď to nie je potrebné. Použitím frekvenčných meničov a iných systémov, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť, by sa spotreba energie elektromotorov mohla znížiť až o 40 %, čo by znamenalo zníženie globálnej spotreby energie o 8 %. (Doba návratnosti takýchto investícií je okolo 2 – 4 rokov).

2. Optimalizácia prevádzky vykurovacích, klimatizačných a vetracích systémov umožňuje zníženie spotreby energie v budove v priemere o 22 %, s dobou návratnosti približne dva roky. Kľúčový význam má regulácia teploty v radiátoroch a vyváženie vykurovacích systémov – vyše 500 radiátorov v meradle EÚ má stále iba manuálne ventily, ktoré bránia regulácii teploty v miestnosti, a tým aj významným úsporám energie. Inštalácia funkcie regulácie teploty na každom spotrebiči by na úrovni EÚ mohla priniesť úsporu vo výške 10 – 15 mld. eur ročne. Dynamické vyváženie inštalácií môže priniesť dodatočné úspory vo výške 20 %. V Poľsku predstavuje potenciál úspory energie v dôsledku inštalácie termostatov 6 mld. kWh, čo znamená zníženie emisií CO2 o 1,5 mil. ton ročne, t.j. množstvo CO2, ktoré vyprodukuje 745 000 automobilov ročne. (doba návratnosti: 1 – 2 roky)

3. Vodohospodárske a kanalizačné spoločnosti (napr. čistiarne odpadových vôd) predstavujú asi 30 – 50 % celkovej spotreby elektrickej energie v obciach a približne 4 % celosvetovej spotreby elektrickej energie. Vďaka technológiám, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť a umožňujú zhodnocovanie energie, sa tieto spoločnosti môžu stať energeticky neutrálnymi. Miestna čistiareň odpadových vôd v dánskom meste Aarhaus sa vďaka investíciám do technológie tohto typu zmenila z významného spotrebiteľa elektrickej energie na výrobcu energie. (doba návratnosti investície: 5 rokov).

4. Dátové centrá majú globálne vyššiu spotrebu elektrickej energie ako Veľká Británia, a preto zodpovedajú za rovnaké množstvo CO2 ako celý sektor leteckej dopravy. V prípade dátových centier sú náklady na elektrinu najvyššou nákladovou položkou, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 25 – 60 %. Vo Švédsku spoločnosť Danfoss pomohla znížiť náklady na elektrickú energiu dátového centra Facebook takmer o 50 %.

5. Využitie tepla z chladiacich systémov. Malý supermarket v dánskom meste Sonderborg ušetril vďaka zhodnocovaniu energie za rok 30 000 eur a znížil emisie CO2 o približne 34 %. V Nemecku, kde sa približne 1,4 % spotreby elektrickej energie vynakladá na chladenie v supermarketoch, by podobné činnosti mohli viesť k úsporám 2,6 Mtoe ročne a 1,8 mld. eur. (doba návratnosti 1,5 roka).

6. Využitie nízkoenergetického odpadového tepla (pochádzajúceho zo zhodnotenia energie z dátoých centier, priemyselných procesov, čistenia vody, ako aj chladiacich zariadení v supermarketoch) vo vykurovacích sieťach. Zhodnotením všetkého odpadového tepla v európskom meradle by bolo možné pokryť spotrebu tepla v celom stavebnom sektore.

7. Nevyužitý potenciál kompresorov v chladiacich zariadeniach v supermarketoch možno využiť ako tepelné čerpadlá na výrobu tepla v čase prebytkov energie z obnoviteľných zdrojov, napríklad pri nadmernej produkcii energie z vetra. Vďaka takémuto riešeniu by supermarkety v európskom meradle mohli poskytnúť ďalších 150 TWh tepelnej energie. Chladiaci systém možno taktiež použiť na riadenie spotreby energie – 500 supermarketov môže v krátkom čase zabezpečiť flexibilitu na úrovni 26,5 MW.

8. Centrálne vykurovanie a chladenie môže poskytnúť rovnováhu pre nestabilitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Prebytočnú elektrickú energiu možno využiť na výrobu tepla pomocou tepelných čerpadiel. Uskladnenie tepla je 100-krát lacnejšie ako uskladnenie elektrickej energie.

9. Inteligentné systémy na kontrolu a reguláciu vykurovania, klimatizácie a vetrania môžu zdvojnásobiť tempo digitalizácie. Vďaka týmto technológiám možno znížiť spotrebu energie v budove v priemere o 38 %. Inteligentné automatické technológie môžu monitorovať a upravovať spotrebu energie, informovať používateľov o množstve nimi spotrebovanej energie, optimalizovať využívanie obnoviteľnej energie vyrobenej pre vlastnú spotrebu a pomáhať integrovať budovy do spoločného elektroenergetického systému a systému centrálneho vykurovania a chladenia. (doba návratnosti: 3 – 5 rokov)

10. Môžeme sledovať potravinové výrobky v celom chladiacom reťazci. Vďaka tomu poskytujeme kvalitnejšie potraviny, minimalizujeme ich straty a šetríme energiu a vodu potrebnú v celom procese výroby a skladovania potravín.