NRG flex, s.r.o.

Doizolovania spojov na trase tepelných rozvodoch sú kritické miesta v predizolovaných potrubných sieťach. Každý spoj je dôležité kvalitne doizolovať, tak aby neboli tou časťou, kde bude unikať najviac tepla do okolitého prostredia a hlavne, aby nebol zdrojom netesnosti. Kvalita materiálov samotného doizolovania a odborná montáž je základom každého správne doizolovaného spoja. Zmršťovacie doizolovania sú dnes štandardom, ale nie každý výrobca má k dispozícii kvalitne zosieťované spojky.

Zosieťované zmršťovacie doizolovania od spoločnosti RADPOL sú radiálne sieťované. Na zamedzenie únikom tepla sa do zmršteného tela doizolovania vlieva zarobená PUR izolácia a uzatvorí sa zátkou.

Vynikajú oproti iným výrobcom:

 • procesom riadeného sieťovania

Akcelerátory v spoločnosti RADPOL sú určené výlučne na sieťovanie polyetylénových rúr a v otáčavom pohybe sa každá rúrka rovnomerne zosieťuje v celej objemovej časti, tj. približne 52 %. Počas sieťovania sa vykonávajú tri kontroly tohto procesu, čo zaručuje 100 % správne vyrobenie, čo má rozhodujúci vplyv na kvalitu doizolovaní. Miesta do ktorých sa vlieva PUR izolácia sú chránené pred sieťovaním. Len v nesieťovanom materiáli je možné efektívne vytvoriť polyfúzny zvar tavnou zátkou a tým zabezpečiť tesnosť doizolovania.

Obr. 1 Telo zosieťovaného zmršťovacieho doizolovania RADPOL

 • materiálom pre výrobu doizolovaní

Materiálom pre výrobu doizolovaní sú rúry z modifikovaného PE 100 s menším priemerom o jednu dimenziu ako veľkosť plášťa. Napríklad Zosieťované zmršťovacie doizolovanie  s priemerom 110 mm pochádza z rúry s priemerom 90 mm. Po zmrštení tela doizolovania na obvode plášťa predizolovaného potrubia 110 mm sa doizolovanie 110 stále snaží udržať svoju pôvodnú veľkosť, teda 90 mm. Medzi vnútorným povrchom doizolovania a plášťom potrubia vznikajú veľké stláčacie napätia, ktoré spolu s PUR izoláciou zaručujú tesné spojenie proti vlhkosti. Preto nie je potrebné ďalšia inštalácia dodatočných pások na konci doizolovaní.

Obr. 2 Výrobná linka na radiálne zosieťované doizolovania RADPOL

 • Tvarom

Po sieťovaní je základná rúra vyťahovaná do mnohostenového tvaru s koncami väčšej veľkosti. Väčšie rozmery koncov doizolovania uľahčujú montérovi odstránenie prípadných nečistôt na mieste montáže doizolovania. Doizolovanie s takýmto tvarom uľahčuje montérovi jej zmrštenie na plášti potrubia.

Zosieťované zmršťovacie doizolovania sú testované v skúšobniach.  Platná norma EN – 489: 2021 hovorí o požiadavke na 100 cyklov, táto požiadavka je postačujúca pre tie systémy vykurovania, ktoré sú riadené na konštantnú teplotu vody v sieti. Kvalitné doizolovania túto skúšku vydržia až na 1000 cyklov. Z hľadiska bezpečnosti je vhodné mať doizolovania na vyššie počty cyklov. V bežných tepelných sieťach sa totiž menia teploty  prívodnej teplonosnej látky (to znamená, že spoj je viac namáhaný a vyššie počty cyklov zabezpečia dlhšiu životnosť spoja bez zníženia funkcii a tesnosti doizolovania).

Zosieťované zmršťovacie doizolovania dodávané spoločnosťou RADPOL majú vyhlásenia z akreditovaných skúšobní o 1000 cyklovej skúške. Len dobre zosieťované zmršťovacie doizolovania prejdú testom v skúšobniach na 1000 cyklov.

Montážne výhody doizolovaní:

 • Jednoduché vystredenie počas zmršťovania.
 • Jednoduchý a ľahký spôsob vyhotovenia zmrštenia doizolovaní- kužeľovitý tvar doizolovaní s mnohostenovým tvarom počas zmrštenia sa zmení na okrúhly tvar – spojený priamo s plášťom potrubia. Po celom obvode doizolovaní sa musia ostré hrany po zmrštení zaobliť.
 • Vysoká odolnosť voči „ostrému plameňu“ počas zmrštenia.

Ako hovorí Witold Niesiołowski: „Na to aby sa spojka zničila sa musí montér skutočne narobiť.“ Takto popisuje postupne čo sa deje so spojkou, ak je vystavená skutočne silnému plameňu neúmerne dlho:

 • Prvým príznakom je lesk na povrchu doizolovania
 • Druhým príznakom je fialový odlesk
 • Tretím príznakom je matná farba a drobné trhliny

Ďalšie intenzívne zahrievanie horákom spôsobuje takzvané nafúknutie tela doizolovania. Po odstavení horáka, počas ochladzovania sa takzvaný „blister“ na povrchu tela doizolovania spontánne stiahne. Ďalšie dlhšie zaobchádzanie s ostrým plameňom nad telom doizolovania vedie k jej popraskaniu alebo poškodeniu. Len takéto doizolovanie je potrebné vymeniť.

Zosieťované zmršťovacie doizolovania sa nikdy samé nezmrštia na stavbe. Nevplýva na ne ani slnečné žiarenie. Proces zmršťovania začína až pri teplote 120 °C.

Obr. 4 Výrobná linka na radiálne zosieťované doizolovania RADPOL

Vlastnosti zosieťovaných zmršťovacích doizolovaní od výrobcu RADPOL:

 • odolné voči UV žiareniu, korózii a chemickým látkam,
 • silné, flexibilné a tesné spojenie pri teplotách od -55 °C do 125 °C,
 • možnosť predhriatia tela doizolovania pred aplikáciou peny,
 • opätovné zmrštenie tela doizolovania v prípade nedostatočnej tesnosti,
 • spoľahlivé tesnenie vďaka varnej zátky,
 • nie je potrebná inštalácia zmršťovacích rukávov,
 • test doizolovaní v skúšobniach je na 1000 cyklov.

Zosieťované zmršťovacie doizolovania sú spracované kvalitne a spoľahlivo (neumožnia vniknutie vlhkosti do žiadneho spoja) za predpokladu, že sú správne zmrštené. Správne zmrštenie nastáva vtedy, ak sa ostré hrany na viacuholníkovom tvare tela doizolovania zaoblia, čo spôsobí, že doizolovanie nadobudne okrúhly tvar ako má plášť predizolovaného potrubia. Je veľmi jednoducho rozpoznateľné vizuálnou ale aj „hmatovou“ kontrolou na horšie prístupných miestach, či bolo telo doizolovania správne zmrštené. Tieto doizolovania sú kontrolované vo výrobni a taktiež bolo skúškou preukázané, že vydržia až 1000 cyklov oproti 100 cyklom, ktoré sú stanovené normou EN – 489: 2021.

Antidifúzny systém v predizolovaných potrubiach

Zníženie tepelných strát v systéme oceľových potrubí sa dosahuje vďaka implementácii metódy priemyselnej výroby ochranných plášťov v predizolovaných potrubiach so zabudovanou difúznou bariérou EVOH. Zatiaľ je to jediné ucelené riešenie tohto typu na trhu, kde difúzna bariéra sa nachádza vo všetkých komponentoch pre tepelnú sieť.

Kyslík môže pri prenikaní do štruktúry predizolovaných oceľových potrubí pôsobiť ako agresívny plyn. Pôsobí korozívne na oceľovú rúrku, oslabuje polyuretán, čo negatívne ovplyvňuje jeho izolačné vlastnosti. V dôsledku oxidácie PUR peny sa oddeľuje PUR pena od predizolovanej rúrky, čo vedie k poškodeniu potrubia. Vďaka systému predizolovaného potrubia s difúznou bariérou, ktorý zahŕňa  difúznu bariéru vo všetkých komponentoch tepelných sietí (potrubia, kolená, T-kusy, predizolované armatúry aj zosieťované zmršťovacie doizolovania) RADPOL poskytuje predĺženie životnosti týchto sietí  o desiatky rokov.

Obr. 5 Rez predizolovaným potrubím

V póroch polyuretánu sa nachádza cyklopentán, ktorý je dôležité udržať v izolácií, aby sa zabezpečili trvalé a nemenné izolačné vlastnosti. Použitie difúznej bariéry od RADPOL výrazne zvyšuje spojitosť systému a zaisťuje dlhodobú ochranu proti degradácii izolácie, vďaka čomu je následkom vyššia energetická účinnosť teplovodu alebo horúcovodu a udržanie súčiniteľa tepelnej vodivosti na rovnakej úrovni.

Antidifúzny systém RADPOL, je aktuálne k dispozícii do priemeru vonkajšieho plášťa DA=710 mm. Dopĺňa kompletný sortiment predizolovaných potrubí (kolená, T-kusy, uzávery a iné:

–         predizolované rúry v dĺžke do 16 m a priemeru až do DN  1000,

–         radiálne zosieťované teplom zmršťovacie doizolovania o priemere do DA 710,

Difúzna bariéra RADPOL udržuje súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda izolácie na prakticky rovnakej úrovni behom prevádzky. Po skúškach starnutia sa súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda zvýšil iba o 0,001 W/m. K.

Obr. 6 Výhody využitia antidifúzneho systému RADPOL

Kompletné typové skúšky sú vykonávané pre všetky komponenty tepelných sietí. Potrubia, tvarovky a doizolovania s difúznou bariérou sú skúšané nemeckou skúšobňou – laboratórium FFI Hemmingen a aj akreditovaným výskumným laboratóriom Veolia Energia Warszawa S.A., ktoré potvrdzujú zhodu s normami: EN-253, EN-448, EN-489.

Degradácia PUR peny nastáva, ak teplonosné médium v potrubnej sieti dosahuje prevádzkové teploty nad 140 °C, pri vniknutí vlhkosti do PUR peny a pri difúzii plynov. Riešenia použité spoločnosťou  RADPOL vylučujú v praxi vznik degradácie PUR peny a to vďaka:

 • uzavretej difúznej bariére z EVOH medzi dvoma vrstvami modifikovaného HDPE, čo vylučuje riziko kontaktu s vlhkosťou a chráni bariéru proti eventuálnemu mechanickému poškodeniu vo výrobnom procese, ale aj pri montáži. Neznemené ostávajú aj parametre pevnosti v šmyku predizolovanej potrubnej sústavy (ako v axiálnom, tak aj tangenciálnom smere). Hodnota axiálnej pevnosti v šmyku potrubí s difúznou bariérou RADPOL je pri izbovej teplote aj v 140 °C takmer 4-krát väčšia ako v norme EN-253: 2021.
 • Na výrobu predizolovaného potrubia sa používajú koronované plášte vyrábané priamo v závode RADPOL
 • rúrky pre médium sú pred izolovaním otryskávané

Záver

Jeden z najdôležitejších parametrov podmieňujúci tesnosť celej tepelnej siete je voľba doizolovaní. Spoje tvoria nemalú časť tepelných rozvodov a k drvivej väčšine chýb a netesností dochádza práve v miestach spojov. Nesprávne inštalované alebo nekvalitné doizolovania môžu znehodnotiť celú tepelnú sieť a preto by sa dnes mali štandardne používať zosieťované zmršťovacie doizolovania, ktoré sú kvalitou a životnosťou suverénne na prvom mieste. Doizolovania spravidla tvoria zlomok investície celého tepelného rozvodu, no výrazne sa podieľajú na jeho životnosti a izolačných vlastnostiach.