Jednou z nie práve najobľúbenejších foriem riešenia neplatičov je dobrovoľná dražba. Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby. Samotné konanie sa začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.

 

Týka sa to všetkých správcov. Podľa ustanovenia § 14b/ zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú okrem iných aj o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Aké sú poznatky z praxe? Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je dlhoročným profesionálnym partnerom všetkých správcov či spoločenstiev vlastníkov bytov. O nej, ako aj o svojich skúsenostiach nám porozprával Ing. Bc. Michal Sedlačko, konateľ spoločnosti.

Môžete nám povedať pár slov o histórii vašej spoločnosti?

Sme na trhu od roku 2007, od toho času sa zapodievame dražbami a vymáhaním pohľadávok od neplatičov. Za roky našej činnosti sme nazbierali množstvo skúseností a poznatkov, čo nás priviedlo k tomu, že v súčasnosti sa nachádzame medzi najprestížnejšími dražobnými spoločnosťami na Slovensku. Ak by sme sa mali porovnávať, v rebríčku sme jedna z „top“ troch naj… dražobných spoločností na Slovensku.

Čo je hlavná činnosť vašej spoločnosti?

Ako už vyznieva z názvu našej spoločnosti, hlavnou činnosťou našej spoločnosti je dražobná činnosť. Vykonávame dobrovoľné dražby v zmysle zákona  č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v prospech záložných veriteľov, resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb). Dražby realizujeme po celom území Slovenskej republiky, špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Sme silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom, či už zákonným alebo záložným. Zároveň sa špecializujeme na celý proces vymáhania pohľadávok aj mimo dražieb zákonným spôsobom. Pri výkone svojej činnosti využívame najmodernejšie prostriedky na dosahovanie najlepších výsledkov v čo najkratšom čase.

Stojíme k dispozícii nielen pre fyzické a právnické osoby, ale naše služby ponúkame práve aj správcom bytových domov a nebytových priestorov, ako aj spoločenstvám vlastníkov, ktorí potrebujú riešiť dobrovoľné dražby a nemajú s tým skúsenosti. Radi zrealizujeme všetky potrebné náležitosti v zmysle platných zákonov tak, aby boli spokojné obe strany.

Pre koho vykonávate v prevažnej miere dražobnú činnosť?

Dá sa povedať, že sme firma, ktorá má široký záber klientov, povedal by som, že služby poskytujeme takpovediac všetkým, ktorí ich potrebujú. Našimi klientmi sú:

  • Bankové inštitúcie
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov
  • Bytové družstvá
  • Mestá a obce
  • Konkurzní správcovia
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby

Naše služby sa snažíme vykonávať kvalitne. Sme držiteľmi certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008, čo nás zaväzuje k tomu, aby sme poskytovali služby v čo najvyššej úrovni. Práve pre kvalitu našich služieb je naša spoločnosť vyhľadávaná, nakoľko referencie našich klientov sú pre posúdenie kvality našej činnosti najväčším prínosom.

Aké by ste charakterizovali prednosti vašej spoločnosti?

Výhody, prečo sa obrátiť na našu spoločnosť, by som zhrnul v nasledujúcich bodoch:

Sme silným partnerom

Naša spoločnosť je silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom. Navrhovateľ dražby má istotu, že jeho pohľadávka bude v čo najkratšom termíne uspokojená, a to v najväčšom možnom rozsahu. Dostatočné skúsenosti a znalosti sú zárukou, že žiadny problém týkajúci sa dražby nie je neriešiteľný. Dražbám sa venujeme už takmer 15 rokov a za nás hovoria jednoznačne výsledky.

Rýchlosť a flexibilita

Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu či pôvod vzniku pohľadávky – zákonné, alebo zmluvné, prípadne realizujeme aj dražbu pre vlastníka nehnuteľnosti ako formu predaja zväčša nadbytočného majetku.

Legálnosť

Všetky dokumenty vzťahujúce sa na výkon záložného práva v zmysle občianskeho zákonníka, zákona o dobrovoľných dražbách a zákona o bytoch vrátane jednotlivých zmlúv, zabezpečí pre navrhovateľa dražby naša spoločnosť v rámci komplexného servisu.

Ohľaduplnosť

Diskrétnosť sme z povinnosti premenili na zásadu. Všetky informácie, týkajúce sa výkonu záložného práva a dražby, sú prísne dôverné. Bez vzájomnej dôvery by sme nemohli vykonávať našu činnosť diskrétne a zodpovedne.

Náklady

Pre mnohých je odmena dražobníka práve demotivačná, nakoľko si mnohí myslia, že poplatok pre dražobníka je pre navrhovateľa neúnosne vysoký. Pravda je taká, že odmena dražobníka závisí od predaja zálohu na dražbe a od výšky ceny dosiahnutej vydražením. Navrhovateľ dražby nemá s výkonom spojené žiadne náklady.

Čo má urobiť správca alebo spoločenstvo vlastníkov, ak má problém týkajúci sa výkonu záložného práva a v problematike sa nevyzná?

Téma záložného práva je často oblasťou, v ktorej nemajú jasno ani samotní správcovia. Keď hovoríme o profesionalite, sme to na to, aby sme v prípade nejasností pomohli. Pre všetkých platí, že bezplatne poradíme telefonicky alebo emailom na mailovej adrese: drazby@drazobnik.sk alebo 055 671 0001.

Kto by chcel sa poradiť a prísť osobne, sídlime v Košiciach, ale pobočku máme aj v Bratislave. Obrátiť sa na nás môžu správcovia z celej republiky, lebo dražby vykonávame na celom Slovensku. Pre každého správcu platí naša ponuka, že sa na nás môže vždy s dôverou obrátiť, určite nájdeme pre klienta najvýhodnejšie riešenie.

Predpokladá sa, že v súvislosti so zvyšovaním cien energií vniknú nedoplatky a následne vzrastie počet neplatičov a platobná neschopnosť vlastníkov. Budete mať viac práce. Ako by ste odporučili riešiť tento problém?

Je to dosť pravdepodobné, nakoľko nie je jasné, ako ceny energií porastú. Nie je zriedkavosťou, že vlastníci majú problém platiť zálohový predpis a uhradiť náklady za energie. Hlavne u sociálne slabších môžu byť práve rastúce ceny energií kameňom úrazu. Ako tento problém riešiť? Nečakať do posledného momentu kedy už budú pohľadávky neúnosné, ale snažiť sa riešiť situáciu v dostatočnom časovom predstihu s čím radi pomôžeme.

S akými problémami sa potýkate pri výkone dražieb v komunikácii so správcami a spoločenstvami vlastníkov? Čo by sa dalo /malo vylepšiť, čoho sa vyvarovať?

Hlavným problémom je podľa nás časový faktor. Riešenie problémov necháva každý na poslednú chvíľku, a problémy sa začínajú riešiť až vtedy, keď sú už neúnosné. Čo môžeme odporučiť, aby sme týmto problémom predišli? Snažiť sa situáciu riešiť čím skôr, existuje viacero možností avšak s pribúdajúcim časom sa tieto možnosti značne znižujú.

Čo by ste odkázali na záver našim čitateľom – správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov?

Správcom prajeme hlavne veľa zdravia, a málo neplatičov. Ak by niekto mal problém, na vyššie uvedených kontaktoch radi pomôžeme všetkým, ktorí to budú potrebovať.