Pri realizácii stavieb vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý sa dá opätovne využiť alebo recyklovať. Začiatkom mája parlament posunul novelu zákona  o odpadoch do druhého čítania. Ministerstvo životného prostredia v nadväznosti na zákon v týchto dňoch pripravuje i Vyhlášku o stavebnom odpade a odpade z demolácií, ktorá má určiť, ako presne so stavebným odpadom pracovať, ako ochrániť ľudí pred nebezpečnými látkami či akú dokumentáciu o celom procese viesť. Zatiaľ sú známe iba stručné tézy vyhlášky, presné znenie by malo prísť čoskoro. Okrem toho vláda rozhodne aj o návrhu na zvýšenie poplatkov za uloženie priemyselných odpadov na skládku.

Z novely zákona vyplýva, že najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, by sa malo opätovne použiť alebo recyklovať. Táto povinnosť by sa mala týkať stavieb nad 300 štvorcových metrov, veľkých developerských firiem, ale aj rekonštrukcií ciest či chodníkov. Podľa zatiaľ dostupných informácií vyhláška nadväzujúca na zákon určí, ako nakladať a zhromažďovať stavebné materiály, vedľajšie produkty či odpady, ktoré vznikajú pri realizácii stavieb alebo pri demoláciách.

Recyklačný potenciál zaváži

Požiadavky na zhromažďovanie týchto materiálov sa budú líšiť podľa toho, či sa budú opätovne používať, recyklovať alebo, či sú to materiály a odpady, ktoré obsahujú nebezpečné látky. V prílohe bude uvedený kompletný zoznam, aby bolo jednoznačné, ktoré odpady patria do ktorej kategórie. Vyhláška zároveň  špecifikuje technické normy, ktoré sa týkajú recyklovaných materiálov, technické požiadavky na recyklačné zariadenia a tiež dokumenty, ktoré sa v rámci celého procesu budú musieť viesť. „Za Združenie výrobcov murovacích materiálov môžeme konštatovať, že naše výrobky majú vysoký recyklačný potenciál. Zo zvyškov murovacích výrobkov dokonca ani nemusí vzniknúť odpad, ale môžu byť priamo zaradené ako vedľajší produkt podľa Vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií, ak pre ne nájdeme vhodné použitie. Ak sú murovacie materiály zaradené ako inertný odpad, je možným spôsobom recyklácie použitie na spätné zasypávanie lomov a podobne. Vlastnosti inertných odpadov určuje vyhláška 382/2018 o skládkovaní odpadov. Vďaka tomu, že majú murovacie materiály minerálnu podstatu, neobsahujú nebezpečné látky, nepodliehajú biologickému rozkladu, nehoria a sú vhodné na opätovnú výrobu, nepredstavujú problém pri snahe dodržiavať nové nariadenia vyplývajúce zo Zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok,“ zhrnul Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.

Ministerstvo určí, čo musia obsahovať zmluvné podmienky o nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Presne stanoví, ako majú vyzerať mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov, aké technické a organizačné požiadavky majú spĺňať, ako predísť napríklad úniku znečisťujúcich látok  a aké protihlukové opatrenia v intraviláne obce treba pri týchto procesoch dodržiavať. Vo vyhláške budú aj požiadavky na výkopové zeminy a vyfrézovanú asfaltovú zmes, ktoré môžu byť vedľajším produktom, ako aj špecifické požiadavky na odstránené stavebné materiály, ktoré budú zaradené ako vedľajší produkt. Zverejnený bude aj formulár ohlásenia pred začatím a po ukončení demolačných prác (resp. elektronický formulár v ISOH).

Poplatky stúpnu

Okrem zmien pri nakladaní so stavebným odpadom výrazne stúpnu aj poplatky za skládkovanie. Napríklad, ak pôjde o stavebný odpad, poplatok za tonu sa od začatia účinnosti vyhlášky navrhuje zvýšiť zo súčasných 8 eur na 35 eur a od roku 2023 na 40 eur. Nezanedbateľný je pritom aj poplatok skládke, ktorý si každá skládka stanovuje sama a môže dosahovať aj 60 eur.

PREHĽAD NAVRHOVANÝCH POPLATKOV ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV*

*Tabuľka je súčasťou návrhu novely Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.