Manutan Slovakia s.r.o.

Manutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 507/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106

Logistický sklad je ako mravenisko, plný pohybu, ľudí a tovaru. Aby bolo možné tovar optimálne uchovávať alebo prepravovať, je nutné zvýšiť pozornosť pri sledovaní rizík. Ako zaistiť bezpečnosť tovaru a aké sú hlavné rizikové faktory v logistickom sklade?

#1 Riziko požiaru

Ak dôjde k požiaru, záleží na povahe produktov, ktoré sú skladované, spôsoboch ich uskladnenia, konštrukcii budovy a zavedených preventívnych opatreniach. Následná škoda sa môže ukázať závažná ako pre skladovaný tovar, tak pre samotnú budovu. „Je nutná pravidelná kontrola a revízia hasiacich prístrojov a ich umiestnenia, ktoré vychádza z požiarnobezpečnostných riešení každého projektu. Dôležité tiež je, aby bol na požiar použitý vhodný typ hasiaceho prístroja,“ hovorí Josef Mik, marketingový riaditeľ spoločnosti Manutan, ktorá ponúka produkty a riešenia pre firmy z oblasti logistiky a skladovania.

#2 Povodňové riziká

Na činnosť skladu môžu mat vážny dopad extrémne poveternostné udalosti, výdatné dažde či problémy s potrubím. Ak je absorpčná kapacita dažďovej vody tradičnými sieťami nedostatočná, môže skladu hroziť reálne riziko záplav. To môže mať za následok poškodenie budovy, zásob alebo i zariadení. Preto je dôležité mať vytvorený systém preventívnych opatrení v každom sklade najmä s ohľadom na povodňové riziká.

#3 Riziko elektroinštalácie

Dôležité je overovať dobrý stav elektrických systémov v sklade. Používanie poškodeného vybavenia, ako je chybný istič, poškodené elektrické predlžovacie káble alebo nástroje produkujúce iskry v blízkosti horľavého tovaru, to všetko predstavuje riziko vzniku nehody. Či už vo forme výpadku prúdu alebo požiaru.

#4 Zhoršenie vlastností produktov

Vlastnosti produktov (nebezpečné, horľavé, chemické, krehké, sypké, podliehajúce rôznym vplyvom atď.) by mali viesť k navrhovaniu takých spôsobov skladovania, ktoré sa prispôsobia každému z nich, aby sa predišlo možným rizikám ich poškodenia. Je preto nevyhnutné viesť evidenciu uložených materiálov, do ktorej je možné kedykoľvek nahliadnuť. Konkrétne výrobky musia byť skladované na jasne označenom mieste a musí k nim byť priložený bezpečnostný list.

#5 Nehody

Nehody sú často spôsobené nesprávnym používaním manipulačného zariadenia, pri zrážke, na klzkom povrchu, pri nedostatočnom značení alebo pri zlom osvetlení. To všetko môže spôsobiť nielen materiálne škody, ale ohroziť i zdravie pracovníkov. „Nehody sú častým rizikovým faktorom v skladoch. Je nevyhnutné zamestnancov informovať a pravidelne vzdelávať v bezpečnostných pravidlách a štandardoch, ktoré je potrebné dodržiavať. A tieto školenia a preskúšania opakovať. Dobrým preventívnym opatrením býva v podnikoch evidencia a odstraňovanie tzv. „skoronehôd“, na ktoré samotní zamestnanci upozorňujú,“ hovorí Josef Mik zo spoločnosti Manutan.

#6 Správne používanie zariadení

Ďalším rizikovým faktorom môže byť nesprávne použitie priemyselného, paletového alebo vysokozdvižného vozíka. Pre bezpečnosť je potrebné, aby zamestnanci obsluhovali len také zariadenia, na ktoré majú platné osvedčenie, aby mali kvalitné školenia alebo aby mala firma spracované prevádzkovo bezpečnostné predpisy alebo bezpečné pracovné postupy.

#7 Plán údržby

Kontrola, upratovanie a údržba zariadení v sklade musí byť realizovaná pravidelne. Ide napríklad o kontrolu celkového stavu regálov, stavu paliet, poriadku a čistoty uličiek, značenia, stavu podlahy atď. Akonáhle je zistená odchýlka, odporúča sa kvalifikovať rozsah rizika a reagovať na neho vo vhodnom časovom rámci.

Legislatíva:
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko·
Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci·
STN EN 15635, Statické oceľové skladovacie systémy. Používanie a údržba skladovacieho zariadenia·
STN 26 9030, Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie.·
STN EN 15620, Statické oceľové skladovacie systémy. Nastaviteľné paletové regály. Tolerancie, deformácie a medzery