Zvýšiť bezpečnosť pri práci

Ľudia denne riskujú svoje zdravie pri práci. Na to chce 28. apríla 2018 upozorniť „Svetový deň bezpečnosti a zdravia na pracovisku“. Počas tohto dňa sa diskutuje o nebezpečenstvách ako aj  o vhodných ochranných opatreniach.

K opatreniam proti ohrozeniam na pracovisku patrí aj informovanosť zamestnancov, napr. o zaobchádzaní s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie. K tomu patrí najmä likvidácia materiálov, ale aj bezpečné uloženie a transport znečistených čistiacich materiálov.

 

bezpecnosti1

 

Dodržiavať bezpečnostné predpisy

Čistiace utierky sú používané v najrôznejších odvetviach a tým sa dostávajú do kontaktu s najrozmanitejšími látkami a materiálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky. Vyčistiť stroje a pracovisko a jednoducho vyhodiť čistiaci materiál? Také jednoduché to nie je, lebo ak je čistiaci materiál z látky alebo papiera nasiaknutý samozápalnými alebo ľahko vznetlivými látkami, potom existuje nebezpečenstvo, že sa zapáli. Dôvod: Niektoré z hore uvedených nečistôt reagujú s kyslíkom vo vzduchu a môžu sa vznietiť.

 

Na zabránenie nebezpečenstva požiaru a explózie sa preto musí použitý čistiaci materiál zbierať resp. uskladňovať podľa platných predpisov v utesnených uzatvárateľných nádobách. Poskytovateľ textilných služieb MEWA vyvinul na bezpečné uskladnenie a transport znečistených čistiacich utierok MEWA Sacon®  – skrátene bezpečný kontajner Safety Container. Ten je k dispozícii v závislosti od miesta použitia aj vo verzii SaCon® Antistatik, špeciálne pre použitie v oblastiach chránených pred explóziou.

 

bezpecnosti2

 

bezpôecnosti3

MEWA bezpečnostný kontajner SaCon® z odolnej umelej hmoty: Kryt má vstreknuté tesnenie a je pomocou upínacieho strmeňa rýchlo uzatvárateľný a veľmi dobre tesní. Vybavený kolieskami je aj ľahko pohyblivý.

 

Kontajnery Safety-Container môžu zabezpečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné predpisy. „Svetový deň bezpečnosti a zdravia na pracovisku“ je vhodnou príležitosťou pre zamestnávateľov, aby ešte raz vo vlastnom podniku skontrolovali,  či sú bezpečnostné opatrenia dodržiavané v dostatočnej miere:

 

  • Zberné nádoby, ktoré sú naplnené znečisteným čistiacim materiálom, musia byť neustále uzatvorené.
  • S dodatočne dostupným uzatváracím systémom SaCon Fix® možno navyše kontajnery pre čistiace utierky veľmi rýchlo otvoriť aj uzavrieť: S praktickým pedálom ovládaným nohou sa kryt otvára veľmi jednoducho. Automatický „výťah“ zabezpečuje opätovné samostatné zatváranie krytu kontajnera.
  • Ak sa nádoby pri napĺňaní otvoria, musí sa zabrániť prístupu zápalných zdrojov ako sú zváracie iskry, zváracie častice a prirodzene otvorené plamene.
  • Až po dosiahnutie maximálnej výšky naplnenia môže ostať nádoba na čistiace utierky na vyhradených miestach. Potom sa musí odstrániť z pracovného priestoru a skladovať oddelene.

 

MEWA SaCon® je pevnou súčasťou osvedčeného a inteligentného systému čistiacich utierok MEWA.