Loading...

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. pokračovanie

/Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. pokračovanie
Nahrávam Udalosti
  1. 8. pokračovanie konferencií

Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR

23.-24. september 2020

Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3 pokračovanie nadväzuje na už zrealizovaných sedem ročníkov konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. Aplikácia nových vedecko-technických poznatkov a správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji pri zásobovaní pitnou vodou. Kvalita, ale i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má dopad na prakticky všetky odvetvia hospodárstva aj celkový rozvoj spoločnosti.

Cieľom konferencie je zvyšovanie vedomostnej úrovne subjektov v oblasti zásobovania pitnou vodou,  pri riešení najefektívnejších spôsobov riešenia vznikajúcich problémov i konfrontovanie rôznych technických, resp. technologických postupov. Snahou je tiež poukázať na nové výzvy, ktorým oblasť vodárenstva v súčasnosti čelí, ako sú problémy s ochranou vodárenských zdrojov,  prítomnosť nových kontaminantov, resp. zavádzanie metódy analýzy rizík.

Návratka

Program konferencie

Viac informácií o pripravovanej konferencii sa dozviete na stránke:

https://vodatim.sk/aktuality/

Loading...

PARTNERI